حوزه توانمندساز آموزش

فهم فرایند توانمندسازی و افزایش ظرفیت آموزش برای ایجاد جوی توانمند، از عوامل مؤثر بر عملکرد آموزش است و شناسایی راه‌کارها و عوامل تأثیرگذار بر توانمندی اعضاء را ضروری می‌نماید. پژوهش ها در حال حاضر با هدف شناسایی ‌و تعیین مناسب‌ترین راه‌کارهای توانمندسازی آموزشی می باشد.

نقش توانفا در توانمندسازی حوزه

رسیدگی مستمر به وضعیت بهداشتی و سلامتی افراد تحت پوشش از جمله دغدغه های اصلی موسسه موسسه توانفا می باشد. پرداخت هزینه های درمانی و داروئی بیماریهای موردی ، مزمن و یا هزینه مراقبت های ویژه از بیماران سرطانی ، کلیوی ، هموفیلی و غیره و همچنین هزینه عملهای جراحی از جمله اقدامات موسسه در این زمینه می باشد.

2-فرم ثبت نام دریافت صندوق آموزش

ثبت نام جهت دریافت صندوق آموزش برای تکمیل اطلاعات و /آئرس ارسال تماس گرفته میشود