حوزه توانمندساز اشتغال

هر چند که کنترل و رفع معضل بیکاری برنامه‌ای منسجم و مدون با نگاهی بلند مدت می‌طلبد، اما با تدابیر پلکانی هم می توان به بهبود شرایط موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب و پایدار کمک نمود.

نقش موسسه توانفا (فاطمیه س) در توانمندسازی حوزه اشتغال

موسسه توانفا (فاطمیه س) در راستای کمک به استقلال و خودکفایی مددجویان خود، شرایط کارآفرینی و درآمدزایی آنها را فراهم می کند. از جمله اقدامات این موسسه در این خصوص می توان به آموزش مهارت های فنی و ارائه وام های خود اشتغالی اشاره کرد

3-فرم ثبت نام دریافت صندوق اشتغال

ثبت نام جهت دریافت صندوق اشتغال برای تکمیل اطلاعات و /آئرس ارسال تماس گرفته میشود