اگر به یک نفر ماهی بدهی، او برای یک روز سیر میشود،اما اگر به او ماهیگیری یاد بدهی برای یک عمر سیر خواهد شد.