حوزه توانمندساز سلامت

توانمندسازی در حوزه سلامت، فرایندی است که طی آن افراد این قابلیت را به دست می آورند که بر تصمیمات و فعالیت های تاثیرگذار بر سلامت خود کنترل بيشتري داشته باشند. این فرایند را می توان در قالب کسب مهارت ها و توانایی ها دید، یا آن را به صورت یک دیدگاه در سیاست گذاری مد نظر قرار داد. این فرایند معمولا با افزایش احساس خودكارآمدي و اعتماد به نفس افراد همراهی دارد و مردم را قادر می سازد که نیاز های خود را بیان کنند، نظرات خود را ابراز نمایند، راهکارهایی برای مشارکت در تصمیم گیری ها بیابند، و به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به خواسته های خود بپردازند.

نقش توانفا (فاطمیه س) در توانمندسازی حوزه سلامت

رسیدگی مستمر به وضعیت بهداشتی و سلامتی افراد تحت پوشش از جمله دغدغه های اصلی موسسه توانفا (فاطمیه س) می باشد. پرداخت هزینه های درمانی و داروئی بیماریهای موردی ، مزمن و یا هزینه مراقبت های ویژه از بیماران سرطانی ، کلیوی ، هموفیلی و غیره و همچنین هزینه عملهای جراحی از جمله اقدامات موسسه در این زمینه می باشد.

1-فرم ثبت نام دریافت صندوق سلامت

ثبت نام جهت دریافت صندوق سلامت برای تکمیل اطلاعات و /آئرس ارسال تماس گرفته میشود