حوزه توانمندساز مسکن

داشتن مسکن پایدار همچنان به عنوان فاکتور بسیار مهم در غلبه بر فقر مطرح است و یک ضرورت برای سلامت، رشد فرزندان و رفاه شخصی است . یک محیط زندگی امن به ساخت ارتباطات اجتماعی کمک می کند. ما نه تنها به تامین مسکن نیازمندان کمک می کنیم، بلکه خدمات حمایتی را برای حفظ آن ارایه می دهیم.

نقش موسسه در توانمندسازی (فاطمیه س) حوزه مسکن

به طور قطع نیاز به مسکن مناسب، یکی از عمده ترین دغدغه های مددجویان موسسه توانفا (فاطمیه س) می باشد. بخش اعظم هزینه های موسسه نیز جهت پاسخگویی به این نیاز استفاده می شود. اقدامات این موسسه در زمینه مسکن شامل خرید، رهن، اجاره و تعمیر مسکن می باشد.

5-فرم ثبت نام دریافت صندوق مسکن

ثبت نام جهت دریافت صندوق مسکن برای تکمیل اطلاعات و /آئرس ارسال تماس گرفته میشود