حوزه توانمندساز ازدواج
هر جامعه ای از چندین نهاد مهم تشکیل شده است. یکی از این نهادهای مهم و ارزشمند خانواده است که با ازدواج آغاز می شود. به عبارتی سنگ بنای نهاد خانواده با ازدواج بنا نهاده می شود.

نقش موسسه توانفا (فاطمیه س) در توانمندسازی حوزه ازدواج

در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان تحت پوشش، پرداخت کلیه هزینه های ازدواج اعم از خرید لوازم عقد ، جهیزیه و …در اولویت فعالیت های این موسسه می باشد.

4-فرم ثبت نام دریافت صندوق ازدواج

ثبت نام جهت دریافت صندوق ازدواج برای تکمیل اطلاعات و /آئرس ارسال تماس گرفته میشود