حوزه توانمندساز آموزش

فهم فرایند توانمندسازی و افزایش ظرفیت آموزش برای ایجاد جوی توانمند، از عوامل مؤثر بر عملکرد آموزش است و شناسایی راه‌کارها و عوامل تأثیرگذار بر توانمندی اعضاء را ضروری می‌نماید. پژوهش ها در حال حاضر با هدف شناسایی ‌و تعیین مناسب‌ترین راه‌کارهای توانمندسازی آموزشی می باشد.

نقش توانفا (فاطمیه س) در توانمندسازی حوزه

برنامه های اموزشی ما به دنبال این موضوع هستند که زندگی و آینده بچه ها و بزرگسالان را توسط قطع کردن چرخه نسل به نسل فقر بهبود دهند. به منظور دستیابی به این مهم، موسسه توانفا برنامه های پشتیبانی و حمایتی که نه تنها برتوسعه اجتماعی، احساسی و شناختی بچه ها کار میکنند، بلکه بر رفاه کلی والدین، خانواده ها و بزرگسالان نیز کار می کنند

2-فرم ثبت نام دریافت صندوق آموزش

ثبت نام جهت دریافت صندوق آموزش برای تکمیل اطلاعات و /آئرس ارسال تماس گرفته میشود